Tshenyeno ya methapo ya madi?

What-is-Vascular-dementia-SESOTHO-BW